ايتنا - ترك‌‏سل هنوز هم خود را برنده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه حساب مي‌‏كند و اميدوار است كه اين پروژه را اجرا كند.


بهرام حسن‌‏زاده، مدير روابط عمومي كنسرسيوم آسياي شرقي(ترك‌‏سل)، در گفت‌وگو با ايلنا با تاكيد بر اين مطلب كه منتظر تصميم نهايي دادگاه هستيم ، اظهار داشت: شركت ترك‌‏سل كماكان فعال بوده و منتظر حكم قاضي دادگاه براي راي نهايي است.
وي ، با بيان اينكه سه هفته قبل قاضي دادگاه اعلام كرد كه بعد از طي مراحلي وارد شور مي‌‏شويم ، گفت: وزارت ارتباطات بايد ظرف 48 ساعت مدارك خود را به دادگاه ارسال مي‌‏كرد و اين موضوع پس از گذشت سه هفته عملياتي نشده است.
حسن‌‏زاده ، سياست ترك‌‏سل را سكوت مطبوعاتي عنوان كرد و افزود: تصميم گرفتيم در مطبوعات حضوري نداشته باشيم ؛ اما فعاليت خود را براي اجراي پروژه انجام مي‌‏دهيم.

وي تصريح كرد: دادگاه منتظر دريافت مدارك از سوي وزارت ارتباطات است تا حكم نهايي را اعلام كند