غفاريان درباره شركت خصوصي تلفن همراه اعتباري تاليا نيز گفت: اين شركت در قبال ‪ ۲۰‬ميليارد تومان مالياتي كه تاكنون به حساب وزارتخانه واريز كرده، از زيرساخت مخابرات استفاده مي‌كند.
وي افزود: هيچ اپراتوري نمي‌تواند بدون ارتباطات با شبكه زيرساخت ملي، كار خود را انجام دهد زيرا اپراتورها بصورت ايزوله كار نمي‌كنند و بايد به درون شبكه زيرساخت و عمومي كشوري مخابرات بيايند تا بتوانند كار كنند كه تمام اين مجموعه‌ها در طول فعال شدن تاليا، فعلا در تهران در اختيار قرار گرفته و بعد در شهرستانها هم چنين خواهد شد.
به گفته غفاريان، همچنين بايد در نظر داشت كه يكي از پارامترهاي تاثيرگذار در مناقصه تلفن همراه اعتباري، اين بود كه كدام اپراتور مي‌تواند سهم بيشتري از درآمد خود را به استفاده از اين شبكه اختصاص دهد.
خبرنگار ايرنا گفت، شركت تاليا مي‌گويد بيشترين علت ايجاد اختلالات در شبكه‌اش، به خاطر زيرساختهاست.
غفاريان اين امر را رد كرد و گفت: ما در قبال ارتباطاتي كه بايد به تاليا بدهيم كامل به تعهدات عمل كرده‌ايم و تلاش مي‌كنيم هيچ گاه مشكلي با ما نداشته باشند.
وي ادامه داد: از دلايل اشكالات تاليا، شريك خارجيش يعني شركت زيمنس است كه تا حدي مطابق تعهداتش عمل نكرده كه ما قصد داريم دخالت كنيم تا اين مشكل حل شود و مقداري هم در بخش اپراتوري مشكلاتي ايجاد شده است.