دانشمندان‎ ژاپنـي‎‎ روشـي را بـراي‎ رفع‎ مشكل‎ قطعي‎ صدا و ضعف‎ آن‎ در مكـالمـات‎ با تلفن‎ اينترنتي‎ ابداع كردند .
بـه‎‎ گـزارش‎ پـايگـاه ايــنتــرنتــي‎ نيوساينـتيـت‎ , مبـتكـران‎ ژاپنــي‎ نــرم‎ افـزاري‎ را طراحـي‎ كرده‎‎‎ اند كه با تجزيـه و تحـليـل‎ مكـالمات‎ ايـنتـرنتـي‎ صـداهـاي‎ افتـاده‎‎‎ در مكـالمـه را شبيه سازي‎‎ و جـاي آنها را پر مي‎ كند .
بدين‎ ترتيب‎ قطعي‎ صدا كـه‎ تـا حـدودي‎ آزار دهنده‎ هم‎ است‎ از بين‎ مي‎ رود .