اینم کوچکترین تلفن مجهز به DMB از سامسونگ برای دیدن برنا مه های تلویزیونی رو موبایل
SCH-B360