شركت الكترونيكي سامسونگ، در نظر دارد كه به منظور رويارويي با بازارهاي نوظهور، اين بازار ارتباطاتي توليدات خود را در كشورهاي چين، برزيل و مكزيك افزايش دهد.

به گفته‌ي كارشناسان اين شركت، سامسونگ نياز دارد كه خريد و فروش تلفن‌هاي همراه خود را در بازارهاي نوظهور براي ادامه‌ي روند رشد افزايش دهد. براي رسيدن به اين هدف، سامسونگ همچنين بايد اساسا توليداتش را متنوع كند كه در حال حاضر از كره به ساير كشورها فرستاده مي‌شود.