چگونگي نحوه توزيع سيم كارت (مرحله اول واگذاري)اشخاصي كه از ابتداي طرح تا پايان مرداد سال 84 موفق به دريافت سيم كارت خود نشد‌ه اند اعلام شد به گزارش خبرگزاري فارس شركت پست تهران اعلام كرد: آن دسته از اشخاصي كه طي اولويت‌هاي اعلام شده مرحله اول واگذاري سيم كارت از ابتداي شروع طرح تا پايان مرداد سال 84 نسبت به دريافت سيم كارت‌هاي خود اقدام نكرد‌ه اند لازم است حداكثر تا پايان آذرماه سال جاي از ساعت 8 صبح لغايت 16 با به همراه داشتن مدارك لازم (اصل فيش كامپيوتري ثبت نام كننده - شناسنامه يا گذرنامه يا گواهينامه - كارت ملي) به مراكز مناطق پستي دفاتري كه در آن ثبت نام كرده‌اند مراجعه و نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام نمايند. اين شركت اضافه كرد:‌از ابتداي شروع طرح تاكنون تعداد 1636428 فقره سيم كارت از شركت ارتباطات سيار اخذ كه از اين تعداد 1529119 فقره به ثبت نام كنندگان تحويل گرديده است. اين گزارش حاكي است‌از ابتداي شروع طرح تا پايان مرداد سال 84 تعداد صد اولويت واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه در 12 نوبت در دفاتر پستي توزيع شده كه از اين ميان تعداد 7111 نفر نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام نكرده اند.