هيات مديره Virgin Mobile روز چهارشنبه پيشنهاد خريد NTL، متصدي خطوط ثابت تلفن انگليس ، به مبلغ 1.42 بيليون دلار را رد كرد و گفت اين قيمت بسيار كمتر از ارزش واقعي اين شركت است .

حدود 75درصد شركت Virgin متعلق به ريچارد برانسون يكي از كارآفرينان بزرگ انگليس است . وي موافقت كرده بود در صورت انجام معامله وي دارايي خود را با سهام NTL و مقداري پول نقد NIT روز دوشنبه پيشنهاد خريد نقدي يا خريد سهام را به Virgin Mobile ، پنجمين اوپراتور تلفن همراه انگليس ، داد. هدف آنها از خريد اين شركت ايجاد يك نيروگاه تلويزيون ، اينترنت ، تلفن همراه و ثابت با نام Virgin بود.
شركت Virgin علت رد اين پيشنهاد را كافي نبودن قيمت پيشنهادي عنوان كرد. در حقيقت Virgin با اين كار قصد دارد نشان دهد ارزش اين شركت بسيار بيشتر از قيمت پيشنهادي است .
NTL براي افزودن خدمات همراه به خطوط سه گانه خدمات تلويزيون ، اينترنت و تلفن موجود خود و پيشي گرفتن به رقبايي چون BT group و BSKYB اين پيشنهاد را به Virgin داد.
به نقل از iritn