اینترفندرامیتوان به عنوان نوعی آنتی در برابر ویروس هایی که می خواهند وارد گوشی شما شوند بکار برد!