24 آذر 1384 - دنياى اقتصاد - در حالى كه ضريب نفوذ تلفن همراه (تعداد مشتركان تلفن همراه در هر صد نفر از جمعيت كشور) در ايران حدود 10 است، اين رقم در سال 2006 در اروپاى غربى به 4/96، ژاپن 5/79، اروپاى شرقى 4/66، آمريكاى شمالى 4/64، آمريكاى لاتين 5/39، خاورميانه و آفريقا 9/21 و آسيا (به جز ژاپن) 7/21و در ساير نقاط جهان به 5/37 خواهد رسيد.

بنا به پيش‌بينى واحد اطلاعات اكونوميست، نشانه‌‌هاى چندانى از كاهش روند فروش سيم‌كارت تلفن‌هاى همراه در سال 2006 مشاهده نمى‌شود و اين روند روبه فزونى از فقيرترين كشورها تا ثروتمند‌ترين آنها را تحت تاثير قرار داده است.

در حالى كه ضريب نفوذ تلفن همراه (يعنى تعداد مشتركان تلفن همراه در هر صد نفر از جمعيت كشور) در ايران حدود 10 است، اين رقم در سال 2006 در اروپاى غربى به 4/96، ژاپن 5/79، اروپاى شرقى 4/66، آمريكاى شمالى 4/64، آمريكاى لاتين 5/39، خاورميانه و آفريقا 9/21 و آسيا (به جز ژاپن) 7/21و در ساير نقاط جهان به 5/37 خواهد رسيد.

همان طور كه مشخص است، ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران كمتر از نصف ضريب نفوذ تلفن همراه در كشورهاى آسيايى است. كشور هندوستان در هر ماه حدود 5/2ميليون نفر مشترك جديد تلفن همراه به شبكه خود مى‌افزايد. به طور كلى پيش‌بينى مى‌شود فروش جهانى سيم‌كارت تلفن همراه در سال 2006 شاهد افزايش 7/9درصدى خواهد بودكه اين ميزان بيش از دو برابر نرخ رشد توليد ناخالص داخلى جهان است.

اما رقيبى نيز براى تلفن‌‌هاى همراه پيش‌بينى مى‌شود كه آن تكنولوژى تلفن‌هاى اينترنتى يعنى انتقال صوت از طريق پروتكل اينترنتى است. از سوى ديگر تلفن‌هاى همراه نسل سوم با قابليت اتصال به اينترنت سهمى 18درصدى از كل تلفن‌هاى همراه جهان را در سال 2006 خواهند داشت و در سال 2007 اين رقم به 25درصد خواهد رسيد. اما در برخى بازارها مانند ژاپن تلفن‌هاى نسل سوم طى سه سال آينده 90درصد از بازار را به خود اختصاص خواهند داد.