گزارشهاي بدست امده حاكي از آن است ، در سال جاري تعداد مشتركين تلفن همراه با افزايش همراه بوده است و اين روند رشد تا سال 2006 همچنان ادامه خواهد داشت.
در سال جاري تعداد كاربران تلفن همراه در كشور چين با رشد قابل توجهي همراه بوده است به طوري كه در فصل اول تا سوم اقتصادي اين ميزان رشد برابر ماهانه 4 ميليون و 79 هزار نفر بوده است . لازم به ذكر است اين تعداد در 31 ماه اكتبر سال 2005 به 383 ميليون مشترك رسيده است.
مسئولين اين كشور اعلام داشتند ، اين روند رشد تعداد مشتركين تلفن همراه تا سال 2006 ادامه خواهد داشت به طوري به طوري كه اين تعداد به 440 ميليون نفر خواهد رسيد.