روستاهای تابعه شهرستانهای استان تهران تا پایان سال 85 با شهرهای حومه تهران هم كد می شوند.
به گزارش روابط عمومی شركت مخابرات استان تهران ، نعمت الله حسینی ، مدیركل مخابرات شهرستانهای تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: درسال جاری از 350 روستای حومه استان تهران تعداد 132 روستا با شهرهای بخش مربوط هم كد شده اند.
وی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا كنون 101 هزار شماره تلفن در شهرستانهای استان تهران دایر شد كه با احتساب شماره های مذكور ظرفیت شماره تلفن مشغول به كار در شهرستانهای استان تهران به 824 هزار شماره رسیده است این در حالی است كه در مدت زمان مشابه سال گذشته تنها 71 هزار شماره دایر شده بود.
حسینی ضریب نفوذ تلفن ثابت را در شهرستانهای استان تهران ، 28 درصد اعلام كرد و گفت : ضریب نفوذ تلفن نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است و تا پایان سال به 30 درصد می رسد.
مدیركل مخابرات شهرستانهای استان تهران تعداد تلفن همگانی را درشهرستانهای استان تهران 2 هزار و هشتصد دستگاه اعلام كرد و گفت : تا پایان سال 84، ظرفیت تلفن همگانی به 3 هزار وپانصد دستگاه افزایش می یابد.
وی افزود: میانگین زمان انتظار تلفن درشهرستانهای استان تهران 5 ماه است كه تا پایان سال به كمتراز 3 ماه كاهش خواهدیافت.
وی گفت : دایری تلفن در 308 مركز مخابرات شهرستانهای مذكور به روز می باشد و مابقی مراكز مخابراتی نیز تا پایان سال جاری تلفن به روز واگذار می كنند.