نتايج تحقيقات انجام شده در كشور انگليس نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي از كاربران اينترنتي در اين كشور خواهان استفاده از گوشي‌هاي همراه براي انجام امور بانكي هستند.

بر اساس گزارش سايت ‪ ،kataweb‬بر اساس گزارشات اعلام شده بيشتر انگليسي هاعلاقمندند اين خدمات را به صورت رايگان دريافت كنند.

در اين تحقيق مشاهده شده كه بيش از يك سوم كاربراني از موبايل براي دسترسي به اينترنت استفاده مي‌كنند و ‪ ۶۰‬درصد از آنها نيز داراي گوشي هايي هستند كه از امكانات لازم براي دسترسي به خدمات بانكي برخوردار است.

بيشتر انگليسي‌هايي كه از گوشي‌هاي تلفن همراه با مشخصات ياد شده استفاده مي‌كنند جوانان در رده‌هاي سني ‪ ۱۹‬تا ‪ ۳۴‬سال هستند.

پرداخت قبوض، چك كردن حساب‌هاي شخصي و انتقال پول از حسابي به حساب ديگر از عمده‌ترين اقداماتي است كه كاربران انگليسي جوان خواهان آن از طريق گوشي تلفن همراه هستند.

انگليسي بيش از ساير كشورهاي اروپايي ديگر خواهان انجام عمليات بانكي از طريق تلفن همراه خود هستند.