تاليانيوز- نتايج يک تحقيق جديد نشان مي دهد که کاربران خدمات نسل سوم تلفن تمايل بيشتري به استفاده از خدمات ارزش افزوده و سرويس هاي متنوع ديتا دارند وبه طور کلي کاربران 3G در اين زمينه بسيار فعال تر از کاربران غير 3G هستند.به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، بررسي هاي Telephia نشان مي دهد که کاربران خدمات اپراتورهاي نسل سوم تلفن هاي همراه به ويژه به بارگذاري کليپ هاي ويدئويي و مشاهده مستقيم برنامه هاي تلويزيوني از طريق گوشي هايشان علاقه مفرطي دارند.به عنوان مثال 56 درصد از کاربران خدمات مخابراتي 3G از موبايلهايشان براي دسترسي به اينترنت استفاده مي کنند، حال آنکه اين رقم براي کاربران غير 3G تنها 39 درصد است. همچنين کاربران 3G در زمينه بارگذاري کليپ هاي ويدئويي، ارسال پيام هاي ويدئويي و بارگذاري موسيقي حداقل سه بار فعال تر از ديگر مشترکان تلفن هاي همراه هستند.همچنين احتمال آنکه يک مشترک خدمات 3G از طريق گوشي خود تلويزيون نگاه کند ده برابر بيشتر از کاربران غير 3G مي باشد.لازم به ذکر است که مشترکان 3G به طور متوسط ماهانه 76 دلار بابت استفاده از سرويس هاي ديتا و صوتي هزينه صرف مي کنند، حال آنکه اين رقم در مورد مشترکان غير 3G به 51 دلار مي رسد.