تاليانيوز- جوان 20 ساله اتريشي به علت نقض يک قانون ضدنازيسم در اين کشور محکوم شد. وي سلام نظامي دوره نازي ها را به عنوان زنگ گوشي خود انتخاب کرده بود و هنگامي که نيروهاي پليس به طور اتفاقي اين زنگ را شنيدند وي را دستگير کردند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Cellularnews، انجام هر گونه تبليغات در کشور اتريش به نحوي که در حمايت از نازيسم باشد ممنوع است.
جوان دستگير شده مي گويد آهنگ مذکور را پارسال از اينترنت بارگذاري کرده و به هيچ وجه از افکار نازي ها حمايت نمي کند. با اين حال دادگاه وي را به يک سال و دو ماه زندان محکوم کرده است.