رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات گفت: بانك‌ها را تشويق كرديم تا تسهيلاتي را براي پرداخت قسطي هزينه‌ي ثبت‌نام تلفن همراه در مناطق محروم در اختيار مردم آن مناطق بگذارند.دكتر«وفا غفاريان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، در مورد صحت بحث ثبت‌نام قسطي تلفن همراه در كشور گفت: اين امكان در مخابرات وجود ندارد، اما بانك‌ها را تشويق كرديم تا در صورتي كه امكاناتش را داشته باشند در مناطق محروم كشور تسهيلاتي در اختيار قرار دهند، تا هزينه‌ي ثبت‌نام تلفن همراه به صورت قسطي پرداخت شود.وي افزود: مخابرات چنين امكاني را براي انجام ثبت نام قسطي تلفن همراه ندارد،زيرا بايد از درآمد حاصل از ثبت‌نام براي توسعه‌ي شبكه استفاده كند.

منبع:تی سی تی