چين با اسپم و كارهاي غيرقانوني كه توسط تلفن همراه صورت مي پذيرد،مبارزه مي كند.

چين براي مقابله با اسپم تلفن همراه ،تمامي مشتركين تلفن همراه را وادار مي سازد تا سال آينده با نام هاي واقعي خود ثبت نام كنند تا مانع انتشار اسپم ها و انجام كارهاي غيرقانوني از طريق تلفن هاي همراه شود.
اين اقدام خصوصا براي تلفن هاي همراه شارژي صورت مي پذيرد كه قبض پرداخت ماهيانه دريافت نمي كنند و از كارت هاي پيش پرداخت استفاده مي كنند كه به راحتي توسط هركسي مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.
اين قوانين شبيه قوانيني است كه در سنگاپور ،تايلند،سويس و مالزي به اجرا در مي آيند در حال حاضر 200ميليون چيني از تلفن هاي همراه شارژي استفاده مي كنند و تنها نيمي از مشتركين در چين با نام واقعي خود ثبت نام كرده اند.
ثبت نام با نام واقعي كاربرمي تواند حمايت از مشتريان را توسط اپراتورها افزايش مي دهد .
كاربران تلفن هاي همراه توسط پيام هاي متني فريب داده مي شوند واين اقدام مي توانددر كاهش اين نوع فريب كاري ها هم موثر باشد.
در سال جاري شركت هاي چيني مجبور شدند، بيش از 10هزارشماره را بخاطر فرستادن پيام هاي غير قانوني،ضد اخلاقي و فريب كارانه ،ببندند.
گفتني است بسياري از120 بمب گذاري ائي كه در سال 2004 در تايلند صورت گرفت توسط تلفن هاي شارژي منفجر شد.
آمارها نشان مي دهد، چيني ها در يازده ماه نخستين سال جاري 274ميليارد پيام متني ارسال نمودند كه 26درصد بيشتر ازپيام هاي متني در تمام سال گذشته است.