در شب كريسمس بلژيكي ها با استفاده از تلفن موبايل ديگران را SMS باران نمودند و ركوردهاي پيشين در اين زمينه را شكستند.
هر چند ميليونها SMS پيش از آغاز سال نو رد و بدل شده اند ولي شركتهاي خدمات تلفن همراه در اين كشور انتظار دارند بين ۸ شب ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ تا ۸ بامداد ۱ ژانويه ي ۲۰۰۶ دست كم ۲۶ ميليون SMS از سوي كاربران فرستاده شود.
۱۶۰۰ پيام در ثانيه امسال در زمان جشن كريسمس شركتهاي خدمات تلفن همراه در بلژيك تلاش زيادي كردند تا سيستمهاي خود را در بالاترين سطح آمادگي قرار دهند.
در همين زمينه ، شب كريسمس شركتهاي Proximus با ۱۶۰۰و Mobistar با ۴۲۰ و Base با ۱۲۰ SMS در ثانيه روبرو شدند.
شركت Proximus كه قوي ترين و گرانترين خطوط تلفن همراه را به مشتركان خود ميدهد ۱۶ ميليون پيام SMS را براي مشتركان رساند.
شركت Mobistar با افزايش كامپيوترهاي سرويس دهنده ي خود بين ۲۴ و ۲۵ دسامبر در ۴۸ ساعت ۱۱.۳۵ ميليون SMS داشت. در همين حال ۱۶.۹ ميليون تماس تلفني و ۴۰ هزار پيام MMS هم توسط اين شركت منتقل شده است.
شركت Base بخاطر وجود اشكال در سيستمهايش و خوب آنتن ندادن موبايلهايش تنها ۴.۷۲۲ ميليون SMS را براي مشتركان خود منتقل نمود.
بر اساس آمار بلژيكي ها امسال براي جشن كريسمس تاكنون ۲۱ كوته پيام تلفني فرستاده اند و به همين دليل استفاده از SMS امسال در هنگام جشنهاي سال نو در اين كشور ۳۵ درصد رشد داشته است.