به گزارش موج به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور در مركز مخابرات حافظ با پيش شماره‌هاي 6670 الي 6674 و 6676 در محدوده خيابانهاي سرهنگ سخايي، امام خميني، سي تير و حافظ به مدت 48 ساعت اختلال به وجود مي‌ايد.
در مركز مخابرات مهديه با پيش شماره‌هاي 5536 الي 5539 در محدوده خيابانهاي مختاري و ولي عصر و در مركز مخابرات پاسداران تعداد 600 شماره با پيش شماره هاي 2254 الي 2259 در محدوده خيابانهاي پاسداران ، بهستان يكم تا نيستان دهم، شهيد محسنيان ، دانشگاه آزاد اسلامي و كلانتري پاسداران و در مركز مخابرات شهيد قدوسي تعداد هزار و 500 شماره با پيش شماره‌هاي 2222، 22225 الي 2227 و 2290 و 2291 در محدوده خيابانهاي وحيد دستگردي، نفت شمالي ، دوازدهم نفت و شهيد حسن زاده 72 ساعت اختلاف پيش خواهد آمد.