تاليانيوز- با توجه به افزايش شديد استفاده از سرويس SMS در انگلستان در سال 2005 و کارکردهاي متنوع و فوق العاده آن اتحاديه Mobile Data در انگلستان پيش بيني کرد در سال 2006 مجموعا 36.5 ميليارد SMS در اين کشور رد وبدل خواهد شد.به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Snoof ، اين بدان معناست که انگليسي ها ماهانه سه ميليارد SMS و روزانه صد ميليون SMS براي هم ارسال خواهند نمود.گفتني است از سال 2001 به اين سو ميزان ارسال SMS در انگلستان سالانه 22 درصد رشد داشته است.