ترین های تلفن همراه به شرح زیر از سایت gsm arena اعلام شد. که در 2 بخش (از نظر آرا و از نظر خرید) به شرح زیر میباشد

از نظر آرائ اخذ شده

1- بهترین گوشی

1.Nokia 62703 با 8.333 آرا
2.Nokia N70 با 8.317 آرا
3. Nokia 6230 با 8.309 آرا


2- بهترین مارک گوشی

1- Sony Ericsson با 8.091 آرا
2. Samsung با 8.052 آرا
3. Qtek با 8.030 آرا


از نظر خرید

3- بهترین گوشی

1-Samsung D500 با 2,171,025 خرید
2. Sony Ericsson K750 با 1,713,637 خرید
3. Samsung D600 با 1,616,772 خرید

4- بهترین مارک گوشی

1. Nokia با 72,422,501 خرید
2. Samsung با 45,032,441 خرید
3. Motorola با 38,576,559 خرید