تاليانيوز- نتايج پژوهشي که به تازگي انجام شده نشان مي دهد آمريکايي ها به نحوي فزاينده از سرويس SMS براي ابراز احساسات شخصي استفاده مي کنند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از teleclick، بيش از 60 درصد کاربران آمريکايي SMS مدعي هستند که از اين طريق به کسي ابراز محبت يا دلتنگي کرده اند. 27 درصد از آن براي خوش وبش با جنس مخالف ،7 درصد براي تنظيم قرارهاي ملاقات و دو درصد براي به هم زدن آن قرار از اين ابزار استفاده کرده اند.
البته ابراز احساسات از طريق SMS در اروپا متداول تر است، به گونه اي که 70 درصد الماني ها از اين سرويس براي ابراز محبت يا دلتنگي استفاده کرده اند.
تهيه کنندگان اين پژوهش معتقدند اين امر نشان مي دهد که SMS تا چه حد با زندگي مردم معمولي پيوند خورده است و مورد اعتماد قرار گرفته است، تا آن حد که مردم بيشتر ترجيح مي دهند احساساتشان را به صورت متني اظهار کنند تا رودررو.
گفتني است تعداد SMS هاي رد وبدل شده در آمريکا از 2.9 ميليارد مورد در سال 2004 به 7.3 ميليارد مورد در سال 2005 رسيده است.