به طور خیلی خلاصه میشه به این گفت عشق سنجی!

عاشقاش از دست ندهند