١٣٣ هزاروپانصدمشترك ریزمكالمات و صورتحساب تلفن خودرا درپایان آذرماه سالجاری ازطریق پست الكترونیك وسایت شركت مخابرات استان تهران دریافت كردند.
براساس همین گزارش ازاین تعداد 64هزار وپانصدنفرازطریق ایمیل و69هزارنفراز طریق سایت شركت مخابرات، صورتحساب و ریزمكالمات تلفن خودرادریافت كردند.
گفتنی است متقاضیان می توانند با مراجعه به مراكز تلفنی و ارایه آخرین قبض تلفن خود ازخدمات مذكوراستفاده نمایند.

منبع:تی سی تی