گزارش هاي بدست از سوي canalys نشان مي دهد، در سال 2005 ميزان فروش جهاني گوشي هاي تلفن همراه هوشمند باافزايش همراه بوده است.
در فصل سوم اقتصادي سال 2005 ميزان فروش گوشيهاي هوشمند در بازارهاي جهاني با رشد همراه بوده است به طورث كه اين ميزان در مقايسه با سال گذشته 75 درصد رشد داشته است.
اين در حاليست كه ميزان فروش ساير دستگاه هاي قابل حمل در جهان 18 درصد كاهش داشته است و اين به علت توليد بيش از ميزان تقاضا بوده است. در بازارهاي جهاني ميزان فروش گوشي هاي هوشمند توليدي نوكيا با 142 درصد رشد همراه بوده است و اين ميزان فروش به 7 ميليون و 130 هزار دستگاه رسيده است.ميزان فروش جهاني گوشيهاي palm در سال 2005 2 درصد افت داشته و به 1 ميليون و 53 هزار دستگاه رسيده است.لازه به ذكر است ، سهم شركت نوكيا در بازارهاي جهاني به 8/54 درصد رسيده است همچنين سهم شركت هاي palm ، Motorola و HP نيز به ترتيب به 1/8 درصد ، 3/5 درصد و 2/4 درصد رسيده است