تحقيقات نشان مي دهد، در سال 2006 تعداد كاربران خدمان نسل سومي در كشور چين با افزايش همراه مي باشد.
شركت هاي خدمات رساني كشور چين اعلام داشتند ، در سال جاري تعداد مشتركين سرويس هاي نسل سومي با افزايش همراه خواهد بود به طوري كه انتظار مي رود اين ميزان به 22 ميليون و 67 هزار نفر برسد.
مسئوليم پيش بيني مي كنند با گسترش خدمات رساني ها و بهتر شدن كيفيت اين سرويسهاي نوين ، تا سال 2008 اين روند رشد همچنان ادامه خواهد داشت و تعداد مشتركين خدمات نسل سومي اين كشور به 106 ميليون و8 هزار نفر خواهد رسيد.
تقريبا 5/55 درصد از كاربران اين خدمات در رده سني 20 تا 28 سال قرار دارند در حالي كه 4/78 درصد از اين كاربران از افراد محصل بوده و 6/21 درصد از فارق التحصيلان دانشگاهي هستند.