در ارتباط با ارسال پیام های کذب قطع سرویس sms و همچنین پیامهای غیراخلاقی ، از سوی اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران اعلام شد مشترکان تلفن همراه که اینگونه پیامها را که ایجاد مزاحمت می کند دریافت می کنند، میتوانند با به همراه داشتن مدارک شناسایی تلفن همراه و کارت شناسایی به دفترارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار واقع درمیدان ونک - خ ونک – برج همراه – ط 12 و یا ادارات مشترکین شهرستان کرج و شهرری مراجعه وشکایت خود را تسلیم و مراتب راپیگیری نمایند.