عضو هيئت مديره شركت ارتباطات سيار از تدوين و ارائه كاهش قيمت ثبت نام سيم‌كارت تلفن همراه به 220 هزار تومان تا پايان برنامه چهارم خبر داد. حسن طالبي‌.... در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طبق اين طرح كه به وزارت ارتباطات ارائه شده، قرار است قيمت ثبت نام سيم كارت در كشور از 440 هزار تومان به 220 هزار تومان تا سال 1388 برسد. وي ادامه داد: در سري جديد ثبت نام سيم‌كارت در بهمن ماه امسال ميزان ماليات از نرخ ثبت نام سيم كارت نسبت به سال گذشته كمتر خواهد شد. عضو هيئت مديره شركت ارتباطات سيار اظهار داشت: در سري گذشته ثبت نام سيم كارت تلفن همراه حدود 34 درصد بهاي ثبت نام‌ها كه 150 هزار تومان بود، شامل ماليات مي‌شد. وي گفت: اگر متقاضي براي دريافت سيم كارت تلفن همراه ثبت نام كند ولي قبل از اعلام اولويت‌هاي دريافت سيم كارت منصرف شود مي‌تواند تمام مبلغ وديعه خود را دريافت كند، ولي اگر پس از اعلام اولويت‌ها خواهان استرداد مبلغ وديعه خود باشد، ماليات از وديعه كسر و سپس به متقاضي پرداخت مي‌شود. طالبي‌.... افزود: در سري قبل ثبت نام‌ها هر متقاضي كه پس از اعلام اولويت‌هاي واگذاري از دريافت سيم كارت منصرف مي شد، مبلغ 290 هزار تومان به وي پرداخت مي‌شد.