گزارشهاي بدست امده از سوي Isupply نشان ميدهد ، با افزايش ميزان كاربران تلفن همراه در جهان ميزان در آمد شركت هاي خدمات رساني نيز با افزايش همراه بوده است.با گذشت زمان و پيشرفت علم و فناوري تعداد كاربران تلفن همراه در جهان با رشد همراه بوده است و اين ميزان در سال 2005 به بالاترين حد خود رسيده است. در سال گذشته ميزان در امد شركت هاي خدمات رساني تلفن همراه با افزايش همراه بوده است به طوري كه اين ميزان در سال 2005 به 115 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيده است.
مسئولين پيش بيني مي كنند ؛ در سال جاري اين روند با كاهش 7/4 درصدي همراه باشد و در امد اين شركت ها تا پايان سال جاري به 109 ميليارد و 700 ميليون دلار برسد.