طبق نظرسنجي انجام شده طي يك دوره 15 روزه, خدمات وزارت ارتباطات در زمينه تلفن همراه در حد بد و خيلي بد، ارزيابي شد. در اين نظر سنجي كه مجموعا 648 نفر در آن شركت كرده بودند, حدود 86/30 درصد، نياز به بازنگري در خدمات وزارت ارتباطات را ضروري تلقي كرده و 64/31 درصد از هزينه هاي بالا و كاستي خدمات وزارت ارتباطات شكايت داشتند.
همچنين، 74, 15 درصد، اين خدمات را در حد رفع نيازهاي روزمره خود دانسته و تنها 64/6 درصد خدمات وزارت ارتباطات در زمينه تلفن همراه را خوب ارزيابي كرده‌‏اند.
بر اساس اين گزارش ، طبق آمار سنجي صورت گرفته در اين زمينه، 12 درصد اعلام كردند: بيش از اين انتظاري نيست, 6 درصد خوب ارزيابي كردند و 15 درصد در حد متوسط و نيازهاي روزمره خدمات وزارت‌‏خانه را دانستند.
همچنين، 31 درصد اعلام كردند: هزينه‌‏هاي بالا و كاستي خدمات وجود دارد, 30 درصد خيلي بد و 2 درصد بدون اعلام نظر در اين نظر سنجي شركت كردند.
شايان ذكر است، با توجه به ويژگي‌‏هاي خاص انجام اين نظر سنجي، شايد بتوان نتايج آن را تعميم داد و به اين ترتيب اعلام كرد كه اكثر مردم از خدمات وزارت اطلاعات در زمينه تلفن همراه ناراضي هستند, از هزينه‌‏هاي بالا شكايت دارند و نياز به بازنگري اساسي در اين خدمات را لازم مي دانند.