به عقيده‌ي محققان با توجه به اينكه تاكنون در بسياري از كشورهاي در حال توسعه جمعيت دارندگان تلفن همراه از مرز صد در صد عبور كرده است، پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2009 در جهان از هر2نفر، يكي تلفن همراه داشته باشد.
تحقيقات شركت پورشيو ريسرچ نشان مي‌دهد كه تعداد مشتركان تلفن همراه كه هم اكنون به دوميليارد تن رسيده با وجود پارامترهاي كنوني تا سال 2011 به 4 ميليارد كاربر افزايش خواهد يافت. هم‌چنين بر اساس گزارش اين شركت تحقيقاتي ظرف 5 سال آينده بيشترين ميزان رشد مربوط به مشتركان هندي خواهد بود و پس از آن نيز كشور چين در جايگاه دوم قرار خواهد گرفت.