تحقيقات بدست آمده حاكي از آن است ، تا پايان دهه جاري و با افزايش ميزان استقبال مردم آسيايي از تلفن هاي همراه انتظار مي رود تقريبا نيمي از كاربران تلفن همراه جهان در مناطق آسياي خاورميانه باشند.
تا پايان دهه جاري تعداد كاربران تلفن همراه در بازارهاي آسيايي با افزايش قابل توجهي همراه خواهد بود به طوري كه اين ميزان در مناطق آسياي خاورميانه به 50 درصد خواهد رسيد و نيمي از دارندگان تلفن همراه در جهان از مردم اين مناطق مذكور خواهند بود.
لازم به ذكر است ؛ تعداد مشتركين تلفن همراه در كشورهاي چين و هند با افزايش چشمگيري همراه مي باشند و تا سال 2011 اين تعداد به 1 ميليارد و 67 ميليون نفر خواهد رسيد.تا سال 2009 نيز تقريبا نيمي از مردم جهان از مشتركين تلفن همراه خواهند شد.
كشور آمريكا از نظر ميزان كاربران تلفن همراه در رده ششم قرار گرفته است همچنين كشور ژاپن نيز در رده هجدم قرار خواهد گرفت و تا سال 2011 اين تعداد به 14 ميليون نفر خواهد رسيد.