تاليانيوز- نتايج تحقيقي که در بيمارستاني در ايرلند صورت گرفته نشان مي دهد اکثر تلفن هاي همراه مورد استفاده دکترها و کارکنان اين مراکز آلوده با پاتوژن هاي عفوني و خطرناکي هستند که مي توانند موجب بيمار شدن مردم عادي شوند.به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، يکي از باکتري هاي يافت شده بر روي اين گوشي ها موسوم به MRSA بسيار خطرناک است و تحقيقات نشان مي دهد اين باکتري طي سالهاي 1997 تا 2003 عامل مرگ 116 نفر در ايرلند شمالي بوده است.در مجموع 96 درصد گوشي هاي کارکنان اين بيمارستان آلوده به نوعي عامل عفوني وبيماري زا بوده اند که 14.3 اين عوامل از نوع باکتري هاي فوق العاده خطرناک مي باشند.گفتني است مدل گوشي و نوع طراحي آن – تاشو يا عادي بودن گوشي – تاثيري بر ميزان آلودگي آن به عامل عفوني نگذاشته است. با توجه به آنکه دکترها و پرستاران معمولا گوشي هاي شان را در نزد بيماران استفاده نمي کنند شواهدي دال بر انتقال باکتري از اين طريق به آنان مشاهده نشده است. اما به هر حال بايد تمهيداتي به منظور جلوگيري از انتقال آلودگي از اين طريق به ديگر شهروندان عادي انديشيده شود.