روابط عمومي‌ شركت مخابرات ايران آخرين تغييرات تعرفه‌ي رومينگ بين‌الملل تلفن همراه را براي مسافراني كه قصد عزيمت به تاجيكستان، اسپانيا و سودان را دارند اعلام كرد.
به گزارش سرويس ارتباطات(ايسنا)، بر اساس اين گزارش تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از تاجيكستان به مقصد ايران با اپراتور Indigo در تمام ساعات ‌٢٨ هزار و ‌٦٠٤ ريال و در داخل كشور تاجيكستان با اپراتور ياد شده در داخل شبكه‌ي موبايل Indigo در تمام ساعات سه هزار و ‌٢٣٨ و مكالمات به شبكه‌ي ثابت و موبايل شهرها‌ي دوشنبه و جمعه نيز چهار هزار و ‌٣١٨ ريال است.
همچنين مكالمات به شبكه‌ي ثابت ساير شهرها در تمام ساعات نيز شش هزار و ‌٤٧٦ ريال است.
تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ در داخل ايران به مقصد تلفن همراه در تاجيكستان در تمام ساعات شبانه روز نيز برابر نرخ داخلي ايران و براي شخصي كه تلفن همراه خود را به تاجيكستان منتقل و از ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود، چهار هزار و ‌٩٠٨ ريال است.
گفتني است؛ به تعرفه‌هاي فوق ‌١٥ درصد به عنوان markup اضافه مي‌شود و مبلغ هر پيام كوتاه يك هزار و ‌٦١٩ ريال است.
به گزارش ايسنا، تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از اسپانيا به مقصد ايران با اپراتور Telefonica در تمام ساعات ‌١٦ هزار و ‌٢٦٨ ريال است و معادل سه هزار و ‌٦٨٧ ريال به هر مكالمه، صرفنظر از زمان مكالمه، اضافه مي‌شود.
اين تعرفه در داخل اسپانيا با اپراتور ياد شده از دوشنبه تا جمعه از ساعت ‌٨ صبح الي ‌٢٠، هزار و ‌٨٥٦ ريال و از دوشنبه تا جمعه از ساعت ‌٢٠ الي ‌٨ صبح، شنبه و يكشنبه و تعطيلات رسمي‌ معادل دو هزارو ‌٦٠٣ ريال است.
گفتني است؛ به هر مكالمه يك هزار و ‌٣٠١ ريال صرفنظر از زمان مكالمه اضافه مي‌شود.
تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه براي مكالمه كننده‌ي داخل ايران به مقصد تلفن همراه در اسپانيا برابر نرخ داخل ايران و براي شخصي كه تلفن همراه خود را به اسپانيا منتقل و از ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود، نيز يك هزار و ‌٥/٦٩٩ ريال و مبلغ هر پيام كوتاه سه هزار و ‌٢٥٤ ريال است.
گفتني است؛ در اين تغييرات، مبلغ هر پيام كوتاه در كشور سودان با اپراتور Areeba به مبلغ دو هزار و ‌٥٠٨ ريال ايران تغيير يافته است.