نرم افزر Zscreen Capture رو حتما دانلود کنید
برای عکس برداری از صفحه ی مبایل است
برای 7710 هم است
DOWLOAD