فيليپس موفق به ساخت تراشه اي به اين منظور شده که ابعاد يک ششم نمونه هاي قبلي تراشه هايي است که با اين هدف ساخته مي شدند.

02/12/1384
تاليانيوز- شرکت Philips Electronics به فن آوري جديدي براي نمايش تصاوير تلويزيوني بر روي گوشي هاي همراه دست يافته است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز فيليپس موفق به ساخت تراشه اي به اين منظور شده که ابعاد يک ششم نمونه هاي قبلي تراشه هايي است که با اين هدف ساخته مي شدند. اين تراشه به کاربران امکان مي دهد تا به طور زنده برنامه هاي خبري، ورزشي، موسيقي و غيره را مشاهده کنند.
ابعاد اين تراشه که BGT215 نام گرفته تنها 7 در 7 ميليمتر است و از تمامي امکاناتي که تراشه قبلي داشتند برخوردار است، اين در حالي است که نمونه هاي قبلي اين تراشه ها 15 در 26 ميليمتر بودند.
نمونه هايي از اين تراشه در اختيار سازندگان مشهور گوشي قرار گرفته و انتظار مي رود تا يک ماه ديگر استفاده از آن توسط اين شرکتها آغاز شود.