گروه Npd گزارش داد كه در سال‌هاي ‌٢٠٠٤و ‌٢٠٠٥، ‌٩٠ درصد از كل تلفن‌هاي همراه به فروش رسيده در ژاپن، مجهز به دوربين بوده‌اند .

همچنين فروش تلفن‌هاي همراه دوربين دار در آمريكا و اروپاي غربي نيز به ترتيب ‌٤٥ درصد و ‌٦٤ درصد ازكل تلفن‌هاي همراه بوده است .

اين درحاليست كه در سال ‌٢٠٠٤، ‌٢٦ درصد از كل تلفن‌هاي همراه فروخته شده در سال ‌٢٠٠٤؛ دوربين دار بوده‌اند .

در سال ‌٢٠٠، آسيا با ‌٣٦ درصد افزايش، شاهد بيشترين رشد جهان‌ي در بخش دوربين‌هاي ديجيتال بوده است .

رشد فروش دوربين‌هاي ديجيتال درآمريكا شمالي ‌١٩ دردص و در اروپا ‌١٥ درصد گزارش شده است .

تنها بخشي كه شاهد كاهش بوده است نيز ژاپن بارشد منفي ‌٥/٢ درصد است .