اسفند 1384 - پرفسور آنتوني بارکر که ظرف 30 سال اخير به مطالعه در مورد تاثيرات بيولوژيکي ميدان هاي الکترومغناطيسي مشغول بوده، معتقد است خطر دکل هاي تلفن همراه به اندازه خطرات دکل هاي راديويي و تلويزيوني است.

به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از medicalnewstoday ، وي معتقد است اطلاعات نادرستي به آن دسته از افرادي داده شده که مدافع نظريه خطرناک بودن دکل هاي تلفن همراه هستند. وي که هفته گذشته در دانشگاه Ulster واقع در ايرلند جنوبي سخنراني مي کرد تصريح کرد هيچ مدرکي وجود ندارد که نشان دهد دکل هاي تلفن همراه خطرناک تر از دکل هاي انتقال امواج رايو تلويزيون باشند.

پرفسور باکر مي گويد اگر دکل هاي راديويي و تلويزيوني به مدت چند دهه بدون دردسر در همسايگي ما به فعاليت خود ادامه داده اند، پس دليلي وجود ندارد از نصب دکل هاي تلفن همراه جلوگيري کنيم. نبايد فراموش کرد که دکل هاي تلفن همراه براي انتقال امواج راديويي هم به کار گرفته مي شوند.