محققان درنظردارند به مدت یک ساعت یا بیش از یک ساعت تشعشعات صادره ازگوشی تلفن همراه را بر بخش کوچکی از پوست بازوی افرادی که دراین تحقیق شرکت خواهند کرد بتابانند تا تاثیر آنها را برروی بافت های انسانی دریابند
13/12/1384
تاليانيوز- محققان فنلاندی درصدد هستند با انجام یک سری آزمایشات تاثیرات استفاده از تلفن همراه را بر روی پروتئین های بافت های پوستي انسان دریابند و به این سوال پاسخ دهند که آیا تشعشعاتی که از گوشی تلفن همراه متصاعد می شود ، تاثیری منفی برروی سلامت کاربران دارد یا خیر؟
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از رويترز، داریوسز لزینسکی که هدایت این گروه تحقیقاتی را برعهده دارد، روز جمعه اظهارداشت : " براساس تحقیقی که هفته آینده آغازخواهد شد ، محققان درنظردارند به مدت یک ساعت یا بیش از یک ساعت تشعشعات صادره ازگوشی تلفن همراه را بر بخش کوچکی از پوست بازوی افرادی که دراین تحقیق شرکت خواهند کرد بتابانند تا تاثیر آنها را برروی بافت های انسانی دریابند.
وی به خبرگزاری رویترز گفت : "پس ازانجام این کار، از پوست بازوی این افراد نمونه گیری شده و این نمونه ها مورد بررسی و مطالعه قرارمی گیرند و این نمونه ها با نمونه پوستهایی که درمعرض این تابش نبوده اند مقایسه خواهند شد .
نمونه سلولهایی که درآزمایشهای پاتولوژی قبلی به کاررفتند، همه نمونه هایی بودند که از داوطلبین زن گرفته شده بودند و به منظوراینکه ارزش ثبات اطلاعاتی این تحقیق حفظ شود، درتحقیق جدید نیز از10 داوطلب زن دعوت به همکاري شده است .
درآزمایشات قبلی ، گروهی که به مدیریت لزینسکی این تحقیق رابرعهده داشتند، دریافتند که تشعشعات ناشی از تلفن همراه منجر به ایجاد تغییراتی درساختارسلولها ازقبیل فشرده شدن سلولها می شوند، اما هنوز هم نمی توان با اطمینان گفت که این تغییرات سلولی تاثیرات منفی درسلامت کاربران تلفن همراه دارند. وی گفت : "عملکرد سلولها درزمانی که دردرون بافتهای بدن هستند با زمانی که درون محیط آزمایشگاه هستند ، متفاوت می باشد. ما درصدد هستیم دریابیم که آیا این تشعشعات موجب ایجاد تغییراتی درساختار سلول ها می شوند یا خیر ؟
لازم به ذکراست که نتایج این تحقیق اواخرامسال مشخص خواهد شد.
این تیم تحقیقاتی درنظردارد که صحت ویا سقم این فرضیه را ثابت کند که تشعشعات تلفن همراه تاثیرمنفی برروی سلولهای بدن دارد و سلولهایی را که وظیفه جذب سموم بدن و جلوگیری از ورود این سموم به مغز رابرعهده دارند ، از بین می برد .
لزینسکی اظهارداشت:" برخی ازمحققان معتقدند که استفاده از تلفن همراه باعث شیوع تومورهای سرطانی در مغزشده اند، اما هنوزاین فرضیه کاملا به اثبات نرسیده است .
وی همچنین اضافه کرد :" اگرپروتئین ها ی مضر وارد بافت مغزشوند، می توانندبه طورغیرمستقیم منجربه سرطان شوند ، اما این فقط درحد یک حدس است.
منبع : روابط عمومی تالیا