ثبت نام تلفن همراه بهمن ماه امسال با كاهش 180 هزار توماني انجام گرفت و هفت ميليون و 988 هزار نفر در كل كشور ثبت نام كردند
رييس هيات مديره‌ي مخابرات ايران گفت: در حال بررسي هستيم كه آيا اين امكان وجود دارد كه كاهش هزينه‌هاي ثبت نام تلفن همراه در مرحله‌ي بعد هم تكرار شود يا خير؟
به گزارش ايسنا، ثبت نام تلفن همراه بهمن ماه امسال با كاهش 180 هزار توماني انجام گرفت و هفت ميليون و 988 هزار نفر در كل كشور ثبت نام كردند، اين كاهش وديعه درحالي بود كه پيش از اين وزير ارتباطات از بررسي امكان كاهش وديعه‌ي تلفن همراه در ثبت نام‌هاي بعدي خبر داده بود.
دكتر«وفا غفاريان» رييس هيات مديره‌ي مخابرات ايران با اشاره به كاهش يك مرحله‌يي در هزينه‌ي واگذاري تلفن همراه اظهار داشت: در حال بررسي هستيم كه آيا اين امكان وجود دارد كه كاهش هزينه‌هاي ثبت نام تلفن همراه در مرحله‌ي بعد هم تكرار شود يا خير؟
وي ادامه داد: كاهش هزينه‌هاي تلفن همراه مستلزم كاهش هزينه‌ها براي توسعه‌ي شبكه است، به اين معني كه بايد راهي براي توسعه‌ي ارزان شبكه‌ي يافت تا بر اساس آن قيمت پيش فروش‌ها كاهش داده شود.
وي با بيان اين كه در اين مرحله راه كار براي توسعه‌ي شبكه پيدا شد، ‌اظهار داشت: در صورتي كه بتوان اين راه كار را توسعه داد، قطعا پيش فروش‌هاي بعدي تلفن همراه با در نظرگرفتن كاهش قيمت خواهد بود.
وي در مورد پيش‌بيني انجام شده، جهت ثبت نام مجدد تلفن همراه توسط اپراتور اول گفت: تصور مي‌كنيم براي سال 86 هم پيش‌بيني براي پيش فروش تلفن همراه داشته باشيم.
منبع : روابط عمومی تالیا