قرار است واحد ياد شده به غير از توليد بازي هاي موبايلي جديد دست به تغيير برخي بازي هاي رايانه اي مشهور موجود بزند تا برخي از آنها بر روي گوشي هاي مختلف قابل اجرا باشند
23/12/1384
تاليانيوز- شرکت آمريکايي Vivendi که در زمينه طراحي و عرضه بازي هاي رايانه اي فعال است به تازگي بخش ويژه اي را به خلق بازي هاي موبايلي اختصاص داده، امري که نشانگر اهميت اين صنعت است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، بخش جديد که VUG Mobile نام دارد تنها بازي هايي توليد مي کند که بر روي گوشي هاي همراه قابل اجرا هستند.
اگر چه مقر شرکت Vivendi در لس آنجلس است، اما دفتر اصلي اين واحد در پاريس قرار دارد. البته قرار است واحد ياد شده به غير از توليد بازي هاي موبايلي جديد دست به تغيير برخي بازي هاي رايانه اي مشهور موجود بزند تا برخي از آنها بر روي گوشي هاي مختلف قابل اجرا باشند.
منبع : روابط عمومی تالیا