مشتركین اپراتور Q.Telecom یونان نیز، ازروزسه شنبه 23 اسفندماه سال جاری، به جمع مشتركانی كه می توانند ازشبكه ارتباطات سیاركشورمان استفاده كنند، افزوده می شوند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شركت ارتباطات سیار: ازاین پس، مشتركان این اپراتور یونانی كه به ایران سفرمی كنند، می توانند از طریق شبكه شركت ارتباطات سیار(MCCI)، ازتلفن همراه خود، استفاده كنند و مشتركان عزیز ایرانی نیزدرسفربه این كشور، می توانند ازخدمات این اپراتور، استفاده كنند.
این گزارش می افزاید: با برقراری رومینگ مذكور، تعداداپراتورها وكشورهایی كه شركت ارتباطات سیار، درراستای گسترش خدمات خود، اقدام به انعقاد قرارداد و رومینگ بین الملل با آنها كرده است، به 79اپراتور از47كشور، افزایش می یابد وتلاش ها درجهت گسترش خدمات رومینگ، كماكان ادامه خواهدیافت.