اقداماتي از اين دست ديگر اپراتورهاي اروپايي را هم مجبور خواهد کرد تا هزينه هاي سرسام آوري را که بابت اين کار از مشترکانشان مي گيرند کاهش دهند
26/12/1384
تاليانيوز- دو اپراتور محلي ديگر در انگلستان و ايرلند هزينه رومينگ بين دو کشور را کاهش داده اند، امري که زمينه ساز کاهش هزينه رومينگ در ديگر نقاط اروپا در آينده نزديک است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Tech World، 3 Ireland سومين اپراتور ايرلندي است که هزينه هاي رومينگ بين ايرلند و انگلستان را به نحو چشمگيري کاهش داده است.
از سوي ديگر Vodafone Ireland هم قصد دارد اين کار را از روز سه شنبه آغاز کند. اين اپراتور از مشترکان پس پرداخته خود هزينه اي بابت رومينگ بين ايرلند وانگلستان نخواهد گرفت ولي مشترکان خدمات پيش پرداخته بايد مبلغ اندکي بپردازند.
کارشناسان مي گويند اقداماتي از اين دست ديگر اپراتورهاي اروپايي را هم مجبور خواهد کرد تا هزينه هاي سرسام آوري را که بابت اين کار از مشترکانشان مي گيرند کاهش دهند. هم اکنون متوسط هزينه رومينگ در اروپا به ازاي هر دقيقه يک يورو است و پيش بيني مي شود اين رقم ظرف يک سال آينده بين 20 تا 40 درصد کاهش يابد.
منبع : روابط عمومی تالیا