با تصويب هيات وزيران، شركت ارتباطات سيار مجاز است از محل نقدينگي حاصل از پيش‌فروش سيم‌كارت تلفن همراه در بهمن ماه سال جاري، اوراق مشاركت خريداري كند.

به گزارش فارس، هيئت‌وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: شركت ارتباطات سيار مجاز است از محل نقدينگي حاصل از پيش‌فروش سيم‌كارت تلفن همراه در بهمن ماه سال جاري، اوراق مشاركت منتشر شده موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را خريداري كند.
بنابراين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه) موظف است از محل موجودي حساب تمركز وجوه شركت ياد شده به نام خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ مورد نياز براي خريد اوراق مشاركت فروش نرفته مذكور نزد شبكه بانكي كشور را با درخواست ذيحساب مربوط در اختيار شركت ارتباطات سيار قرار دهد.