بانك جهاني اعلام كرد: سرانه مكالمات بين المللي تلفن در ايران 7 دقيقه بوده كه اين رقم يك سوم سرانه مكالمات بين المللي تلفن در خاورميانه و شمال آفريقا است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بانك جهاني، سرانه مكالمات بين المللي تلفن درخاورميانه و شمال آفريقا 20 دقيقه درسال است.
بر اساس اين گزارش، اين در حالي است كه ايران يكي از كشورهاي پيشرو منطقه ازنظر بخش تكنولوژي اطلاعات وارتباطات است.
در حالي كه درسطح خاورميانه از هر 1000نفر 118هر به خطوط تلفن ثابت دسترسي دارند اين رقم در ايران 219 نفر مي باشد.
همچنين تعداد كاربران اينترنتي در سطح خاورميانه وشمال آفريقا 47 نفر در هر 1000 نفر بوده اما اين رقم در ايران 65 نفر در هر 1000 نفر است.
تعداد ايرانياني كه كامپيوتر شخصي دارند نيز بيش از دو برابر متوسط آن در خاورميانه وشمال آفريقا است.
در سطح خاورميانه و شمال آفريقا از هر 1000 نفر 30 نفر داراي كامپيوتر شخصي هستند اما در ايران از هر 1000 نفر 75نفر داراي رايانه شخصي هستند.
درمورد وسايل تصويري نيز بر اساس گزارش بانك جهاني درخاورميانه و شمال آفريقا به طور متوسط 88 درصد مردم به اين وسايل از جمله تلويزيون دسترسي دارند اما در ايران 77 درصد مردم به اين وسيله دسترسي دارند.