6 شركت داراي مجوز ايجاد شبكه تلفن ثابت در حدود 300 هزار خط ظرفيت تلفن ثابت در كشور ايجاد كرده‌‏اند.دكتر محمد خواجويي ، رييس سنديكاي اپراتور خصوصي تلفن ثابت ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، با بيان اين مطلب ، اظهار داشت: در حوزه خدمات تلفن ثابت 6 شركت ارتباطات جامع‌‏ نوين ، ضحي كيش ، ايرافون ، كوه نور ، گسترش پويا ارتباط و تعاوني منتظران عدل گستر داراي مجوز ايجاد شبكه تلفن ثابت در كشور هستند كه تاكنون 300 هزار ظرفيت ايجاد كرده‌‏اند.
وي ، گفت: تعهد بخش دولتي و خصوصي در حوزه تلفن ثابت در برنامه چهارم توسعه در حدود 5/18 ميليون شماره تلفن ثابت بوده كه 5/3 ميليون از آن به عهده اپراتورهاي خصوصي تلفن ثابت گذاشته شده است.
رييس سنديكاي اپراتور خصوصي تلفن ثابت، با اشاره به اهداف كمي دايري تلفن ثابت در برنامه چهارم توسعه در كل كشور ، خاطرنشان كرد: در پايان سال 83 ميزان 17 ميليون و 798 هزار تلفن ثابت در كشور راه‌‏اندازي شد كه به طور كل سهم فعاليت دولت قلمداد مي‌‏شود.
دكتر خواجويي ، با اشاره به فعاليت اپراتور خصوصي تلفن ثابت در سال 84 ، افزود: در سال 84 ميزان 3 ميليون و 400 هزار خط ثابت در كشور نصب شد كه سهم بخش خصوصي در آن 400 هزار شماره است