سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي خدمات رساني به مردم برخي از تعرفه هاي ارتباطي را تا 70 درصد كاهش داده‌است .
رئيس اين سازمان با اشاره به اصلا‌ح تعرفه هاي ارتباطي بين استانها گفت : برخي دستگاهها در گذشته به علت بالا بودن تعرفه ها در پي ايجاد شبكه مستقل بودند , اما هم اكنون ايجاد اين شبكه ها در كنار شبكه 56 هزار كيلومتري فيبر نوري شركت مخابرات به صرفه نخواهد بود.
معصوم فرديس با بيان اينكه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شش ماه گذشته 43 هزار ايستگاه راديويي را در جامعه جهاني ارتباطات به ثبت رساند , اضافه كرد : اين اقدام از تداخلا‌ت ارتباطات مرزي ميان كشورها جلوگيري مي كند.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات گفت : اين سازمان براي افزايش ضريب نفوذ مشتركان اينترنت , شش ماه گذشته براي 231 شركت اينترنتي پروانه صادر كرد.
وي افزود: آمار اين شركت ها به 968 شركت افزايش يافته و ضريب نفوذ اينترنت نيز به 11 درصد رسيده است .