ریز مكالمات تلفنی تنها به مشترك و صاحب امتیاز تلفن، وكیل، نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی و مستاجرین درصورت داشتن اجاره نامه معتبر ارائه می شود.
به گزارش روابط عمومی شركت مخابرات استان تهران، ارائه ریز مكالمات تلفنی علاوه بر مشترك و صاحب امتیاز تلفن به وكیل و نماینده قانونی مشترك و ارائه وكالتنامه رسمی یا قیم نامه ، نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی شامل شركتها، موسسات ونهادهای دولتی یا خصوصی با معرفی نامه (بالاترین مقام اجرایی مسئول) و استفاده كنندگان (مستاجر) با ارائه اجاره نامه معتبر (تا قبل از انقضای مدت اجاره) نیز تعلق می گیرد.
گفتنی است برای دریافت ریزمكالمات تلفنی ارائه كارت شناسایی و قبض پرداخت شده كاركرد تلفن ضروری است