وزير ارتباطات و فناوري اطلا‌عات امروز با اعلام‌اين خبر گفت: اين وزارتخانه از حداكثر امكانات خود براي واگذاري سيم كارتهاي جديد در سال 85 استفاده مي‌كند.
سليماني افزود:با قراردادي كه‌با اپراتور دوم بسته شده حدود دو ميليون سيم كارت اپراتور دوم در شش ماهه دوم سال آينده توزيع مي‌شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلا‌عات هم چنين از واگذاري يك ميليون كارت اعتباري تاليا درسال 85 خبر داد و افزود:كارشناسان شركت مخابرات تلا‌ش مي‌كنند تا از ساير راهها و انتخاب اپراتورهاي ديگر كارتهاي اعتباري بيشتري به مردم واگذار شود .