شركت ترك سل، يكي از مهمترين شركتهاي مخابراتي تركيه، پس از ناكامي در ايران، اعلام كرد كه اميدوار است بتواند امتياز سومين اپراتور GSM مصر را از آن خود كند.تا كنون 17 شركت مخابراتي براي شركت در اين مناقصه دعوت شده اند.
شركت ترك سل اعلام كرده است كه در صورت پيروزي در اين مناقصه، سودي معادل 4/27 درصد به صورت نقدي و همچنين 6/18 سهم تشويقي به سهامداران خود پرداخت خواهد كرد.