شرکت فرانسوی الکاتل در حال مذاکره برای ادغام با رقیب آمریکایی خود لوسنت است .به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) الکاتل که سومین‌سازنده تجهیزات مخابراتی در جهان است سرمایه آن در بازار بورس 18 و 3 دهم میلیارد دلا‌ر می رسد.درحالی که لوسنت با قرار گرفتن در ردیف هفتم 10 میلیارد دلا‌ر سرمایه در بازاربورس دارد, ادغام این دوشرکت با جمع درآمد کل 21 و 4 دهم میلیارد دلا‌ر موجب خواهد شد این شرکت مشترک در ردیف دوم جهانی پس از شرکت امریکایی سیسکو قرار گیرد.درآمد کل سیسکو پارسال 23 و 7 دهم میلیارد دلا‌ر برآورد شد.به گفته کارشناسان هرچند ادغام الکاتل , لوسنت نسبت مساوی صورت خواهد گرفت اما شرکت فرانسوی به علت داشتن سرمایه بیشتر و سود دهی یک میلیارد دلا‌ری در سال گذشته مزیت هایی بر شریک آمریکایی خود دارد .